Nghĩa của từ: hypothesize

* log.
xât dựng giả thiết

Nghĩa trong từ điển StarDict:

hypothesize /hai'pɔθisaiz/ (hypothesize) /hai'pɔθisaiz/
* nội động từ
 - đưa ra một giả thuyết
* ngoại động từ
 - giả thuyết rằng, cho rằng
Động từ BQT - Android App