Nghĩa của từ: hypothetic population

* tk.
tập hợp giả định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error