Nghĩa của từ: hypothetical population

* tk.
tập hợp giả định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App