Nghĩa của từ: hypothetico deductive method

* log.
phương pháp suy diễn giả định

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error