Nghĩa của từ: hypotrochoid

*
nội trocoit

Nghĩa trong từ điển StarDict:

hypotrochoid
- nội trocoitĐộng từ BQT - Android App