Nghĩa của từ: hysteresis

* vl.
hiện tượng trễ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

hysteresis /,histə'ri:sis/
* danh từ
 - (vật lý) hiện tượng trễ
=magnetic hysteresis+ hiện tượng trễ từ
=thermal hysteresis+ hiện tượng trễ nhiệt
Động từ BQT - Android App