Nghĩa của từ: icosahedral

*
(thuộc) khối hai mươi mặt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

icosahedral /,aikəsə'hedrəl/
* tính từ
 - (toán học) hai mươi mặt
Động từ BQT - Android App