Nghĩa của từ: icosaheral group

*
nhóm hai mươi mặt

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App