Nghĩa của từ: ideal boundary

* gt.
biên lý tưởng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error