Nghĩa của từ: ideal receiver

* xib.
máy thu lý tưởng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App