Nghĩa của từ: ideal receiver

* xib.
máy thu lý tưởng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App