Nghĩa của từ: ideal sum

* đs.
tổng iđêan

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error