Nghĩa của từ: ideal word

* mt.
từ lý tưởng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error