Nghĩa của từ: idealized characteristic

* xib
đặc trưng được lý tưởng hoá

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App