Nghĩa của từ: identifiable system

* tk.
hệ đồng nhất được (hệ thống cho phép ước lượng riêng từng tham số)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error