Nghĩa của từ: identity group

*
nhóm đơn vị

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App