Nghĩa của từ: ill effect

* xib.
tác dụng có hại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App