Nghĩa của từ: illuminance

* vl.
/tính, sự/ chiếu sáng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

illuminance /i'lju:minəns/
* danh từ
 - (vật lý) độ rọi
Động từ BQT - Android App