Nghĩa của từ: imaginary accumulator

*
phần ảo của bộ cộng tích luỹ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App