Nghĩa của từ: immediate effect

* xib.
tác dụng trực tiếp

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error