Nghĩa của từ: immediate predecessor

*
phần tử ngay trước

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App