Nghĩa của từ: immigration

* tk.
sự di cư

Nghĩa trong từ điển StarDict:

immigration /,imi'greiʃn/
* danh từ
 - sự nhập cư
 - tổng số người nhập cư (trong một thời gian nhất định)
Động từ BQT - Android App