Nghĩa của từ: impedance

* vl.
trở kháng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

impedance /im'pi:dəns/
* danh từ
 - (điện học) trở kháng
=internal impedance+ trở kháng trong
=acoustic impedance+ trở kháng âm học
Động từ BQT - Android App