Nghĩa của từ: importation

* log.
sự mang vào, sự nhập cảng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

importation /,impɔ:'teiʃn/
* danh từ
 - sự nhập, sự nhập khẩu
 - hàng nhập, hàng nhập khẩu
Động từ BQT - Android App