Nghĩa của từ: impossible

*
không thể được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

impossible /im'pɔsəbl/
* tính từ
 - không thể làm được
=an impossible task+ một công việc không thể làm được
 - không thể có được, không thể xảy ra được
=an impossible story+ một câu chuyện không thể có được
 - không thích hợp, không tiện, không dễ dàng
 - (thông tục) quá quắt, quá đáng, không thể chịu được
=an impossible fellow+ thằng cha quá quắt, không thể chịu được
Động từ BQT - Android App