Nghĩa của từ: imprimitive group

*
nhóm phi nguyên thủy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App