Nghĩa của từ: improper

*
phi chính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

improper /im'prɔpə/
* tính từ
 - không hợp, không thích hợp, không đúng lúc, không đúng chỗ; không phải lỗi, không phải phép, không ổn
 - sai, không đúng
=improper treatment of disease may cause death+ trị bệnh sai có thể làm người bệnh thiệt mạng
 - không lịch sự, không đứng đắn, không chỉnh
=improper manters+ cách xử sự không đứng đắn
Động từ BQT - Android App