Nghĩa của từ: improper node

* gt.
nút phi chính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App