Nghĩa của từ: improper rotation

* hh.
phép quay phi chính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App