Nghĩa của từ: in twain

*
làm hai, chia đôi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App