Nghĩa của từ: inaccessible state

* xib.
trạng thái không đạt được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App