Nghĩa của từ: incidental parameter

* tk.
các tham số không cốt yếu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error