Nghĩa của từ: inclusion homomorphism

*
đồng cấu bao hàm

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error



Động từ BQT - Android App