Nghĩa của từ: incoming call

* tk.
tiếng gọi vào

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App