Nghĩa của từ: incoming signal

* xib.
tín hiệu vào

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error