Nghĩa của từ: incompatible

*
không tương thích

Nghĩa trong từ điển StarDict:

incompatible /,inkəm'pætəbl/
* tính từ
 - (+ with) không hợp với, không thích hợp với, không tương hợp với, kỵ nhau
=excessive drinking is incompatible with health+ rượu chè quá độ là tối kỵ đối với sức khoẻ
 - xung khắc, không hợp nhau
=an incompatible couple+ đôi vợ chồng xung khắc
Động từ BQT - Android App