Nghĩa của từ: incomplete beta function

* gt.
hàm bêta khuyết

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App