Nghĩa của từ: incongruent

* log.
không tương đẳng, không đồng dư

Nghĩa trong từ điển StarDict:

incongruent /in'kɔɳgruənt/
* tính từ
 - không thích hợp, không phù hợp
Động từ BQT - Android App