Nghĩa của từ: incongruity

*
sự không tương đẳng, tính không đồng dư

Nghĩa trong từ điển StarDict:

incongruity /,inkɔɳ'gru:iti/
* danh từ
 - (như) incongruousness
 - điều không thích hợp, điều phi lý
Động từ BQT - Android App