Nghĩa của từ: incongruous

*
không tương đẳng, không đồng dư

Nghĩa trong từ điển StarDict:

incongruous /in'kɔɳgruəs/
* tính từ (+ with)
 - không hợp với, không hợp nhau
 - không thích hợp, phi lý
=an incongruous definition+ một định nghĩa không thích hợp
Động từ BQT - Android App