Nghĩa của từ: inconsistent equations

* đs.
các phương trình không tương thích

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error