Nghĩa của từ: incremental

*
gia

Nghĩa trong từ điển StarDict:

incremental /,inkri'mentəl/
* tính từ
 - (thuộc) sự lớn lên
 - (thuộc) tiền lãi, (thuộc) tiền lời
Động từ BQT - Android App