Nghĩa của từ: indecomposable representation

* đs.
biểu diễn không phân tích được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App