Nghĩa của từ: indefinability

* log.
tính không xác định được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

indefinability /'indi,fainə'biliti/ (indefinableness) /,indi'fainəblnis/
* danh từ
 - tính không thể định nghĩa được
 - tính không thể định rõ được, tính mơ hồ, tính không r
Động từ BQT - Android App