Nghĩa của từ: indefinable

* log.
không xác định được

Nghĩa trong từ điển StarDict:

indefinable /,indi'fainəbl/
* tính từ
 - không thể định nghĩa được
 - không thể định rõ, mơ hồ, không r
Động từ BQT - Android App