Nghĩa của từ: independence in behaviour

* xib.
tính độc lập về dáng điệu

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App