Nghĩa của từ: independence in variety

* xib.
tính độc lập về loại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App