Nghĩa của từ: independent digit

* mt.
hàng số độc lập

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App