Nghĩa của từ: independent drive

* xib.
điều khiển độc lập

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App