Nghĩa của từ: independent event

* xs.
biến cố độc lập

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error