Nghĩa của từ: independent variable

* gt.
biến độc lập

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or error